Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) – w powiatach sępoleńskim i nakielskim

W maju 2020 r. Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował prace związane
z utworzeniem lokalnych partnerstw wodnych na obszarze dwóch powiatów sępoleńskiego
i nakielskiego. Główną ideą tworzonych partnerstw jest integracja partnerów mających wpływ na przeciwdziałanie skutkom suszy oraz podejmowanie aktywności na rzecz budowanie małej i średniej retencji.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący: samorządy powiatowe i gminne, rolników, Kujawsko-Pomorską Izbę Rolną, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Marszałkowski w Toruniu, Lasy Państwowe, Krajeński Park Krajobrazowy, Spółki Wodne, Lokalne Grupy Działania, Lokalną Grupę Rybacką, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organizatorem wszystkich spotkań był Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Z ramienia Ośrodka prace nadzorowała Pani Małgorzata Kołacz, która jest  Wojewódzkim Koordynatorem Lokalnych Partnerstw Wodnych.

Rangi całej inicjatywie tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz gospodarowania zasobami wody na obszarze powiatu dodawał fakt udziału w tej inicjatywie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszarda Kamińskiego, który był pomysłodawcą tworzenia partnerstw wodnych w całym kraju. Na jednym z spotkań przedstawił założenia do nowych regulacji prawnych związanych z krajową gospodarką wodną. W kolejne spotkaniach aktywnie włącza się również dr Ryszard Zarudzki – dyrektor KPODR w Minikowie. Jak sam podkreśla, to jest jego jeden w ważniejszych priorytetów, zaplanowany na realizację w najbliższych kilku latach. Partnerstwa wodne to nie tylko troska o gospodarowanie wodą, to również wyzwanie dla lokalnych władz, przedstawicieli lasów państwowych, parków krajobrazowych i oczywiście rolników do wspólnego działania, podejmowania wspólnych potrzebnych inwestycji w celu zatrzymania na obszarze wody kiedy jest jej nadmiar a następnie w okresach jej niedoboru uruchamianie zgromadzonych zapasów dla potrzeb gospodarki rolnej, leśnie, lokalnej społeczności, czy dla zwierząt, nie tylko hodowlanych. Dlatego między innymi celem proponowanych regulacji jest wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w celu łagodzenia negatywnych skutków, jakie niosą ze sobą coraz dłuższe okresy suszy. Przedsięwzięcia te powinny mieć na celu zachowanie, tworzenie i odtworzenie systemów retencji wód lub zapobieganie obniżaniu poziomu wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego tak ważny dla całej inicjatywy był również udział Grzegorza Smytrego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, który na spotkaniach przedstawia informacje o stanie wód i złożoności problemów wodnych w powiatach sępoleńskim
i nakielskim. Zenon Lewandowski, ekspert prowadzący spotkania w powiatach wypracowuje
z uczestnikami cele operacji „wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”. Zakładają one stworzenie sieci współpracy między lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, wypracowanie modelu funkcjonowania przyszłych LPW na terenie całego województwa, wypracowanie innowacji w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Oczekiwanymi efektami pracy grupy roboczej na poziomie powiatu było przyjęcie konkretnych ustaleń co do funkcjonowania partnerstwa w powiecie oraz zebranie danych i informacji dla sporządzenia raportu. W wyniku przeprowadzonych zajęć warsztatowych uczestnicy spotkań wypracowali konkretne obszary działań dla LPW. Wspólnie ustalono zasady i cele  funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa na rzecz Wody (LPW).

Dotyczą one w szczególności:

  1. Wspólnych działań na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą poprzez stworzenie mechanizmów  zapewniających partnerom uczestnictwo w procesie decyzyjnym
    i w działaniach inwestycyjnych.
  2. Stworzenie na terenie powiatu systemu służącego przepływowi informacji, prowadzeniu konsultacji i koordynacji działań wszystkich podmiotów prowadzących działania inwestycyjne i remontowe w zakresie gospodarowania wodą.
  3. Podniesienie świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych z rejonu powiatu.
  4. Wyzwolenia różnorodnych inicjatyw społecznych na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą  poprzez promocję tej problematyki.
  5. Budowanie dobrych relacji między zainteresowanymi sprawami wody, w tym podniesienie rangi Spółek Wodnych jako ważnego czynnika kształtującego stosunki wodne.
  6. Stworzenie instrumentów pomocy partnerom i rolnikom w zakresie tworzenia dokumentów planistycznych, analitycznych i wniosków finansowych dotyczących inwestycji wodnych cele operacji „wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”.

Uczestnicy spotkań mieli możliwość w terenie zapoznać się ze zrealizowanymi przez Lasy Państwowe inwestycjami. Nadleśniczy, Kamil Walenciuk z Nadleśnictwa Runowo, zapoznał ze zrealizowanym projektem „Renaturyzacja rzeki Orli w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Torfowisko Messy” oraz renowacją urządzeń wodno-melioracyjnych na użytkach zielonych. Wyjazd terenowy przeprowadził i informacje o projekcie przedstawił inż. Mieczysław Gawron. W Leśnictwie Dębogóra, administrowanym przez Nadleśnictwo Szubin, Nadleśniczy Grzegorz Gust przedstawił historię działań i zaprezentował system retencji wodnej wykonanej na obszarach leśnych.

Małgorzata Kołacz – Wojewódzki Koordynator Lokalnych Partnerstw Wodnych – KPODR w Minikowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *