Produkcja roślinna

TYTUŁ PROJEKTU

Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania dla gospodarstw rolnych

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Moja Soja

Frazy soja, białko, pasza

STRONA WWW

http://www.mojasoja.eu/

 

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lechpol Sp. z o.o.

89-200 Szubin

Andrzej Bąk

e-mail: a.bak@lechpol-szubin.pl

tel.  606 476 207

KONSORCJANCI

Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lechpol Sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Ryszard Błaszkiewicz

Janusz Cieszyński

Maciej Kazek

Adam Styczyński

Aleksander Tadych

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2018-05-18 do 2019-12-31

OPIS PROJEKTU

W ramach operacji przeprowadzone zostaną badania polowe oraz testy nad odpowiednimi odmianami soi, inokulantami do nasion oraz doskonaleniem ochrony przed chwastami, prowadząc do maksymalizacji plonów i minimalizacji kosztów uprawy soi konwencjonalnej. Ponadto, pięć gospodarstw rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego będzie prowadziło 5 ha plantacje rozwojowe soi przez okres dwóch lat. Nasiona soi z własnej produkcji będą przeznaczane
do skarmiania trzody chlewnej i bydła mlecznego we własnych gospodarstwach. Rolnicy zakupią ekstrudery, lub skorzystają z usługi ekstruzji, na potrzeby produkcji śruty sojowej gotowej do skarmiania
we własnej produkcji zwierzęcej Głównym celem operacji jest zwiększenie dochodów gospodarstwach rolnych poprzez przedstawienie rolnikowi kompleksowej metodologii uprawy, nawożenia i ochrony konwencjonalnych odmian soi, wybranych w trakcie badań terenowych i charakteryzujących się najwyższą wydajnością i dostosowaniem do żywienia poprzez ekstruzję nasion oraz ich wykorzystanie w optymalnie zbilansowanych paszach stosowanych w żywieniu zwierząt. Jedną z możliwości tej operacji będzie analiza ekonomiczna opłacalności uprawy soi, jej ekstruzji i wykorzystania
do skarmiania we własnym gospodarstwie rolnym na przykładzie trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Źródła finansowania: uzyskana dotacja PROW 2014-2020 oraz środki własne członków Konsorcjum Moja Soja.

Całkowity budżet operacji: 766 504,74 zł.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Rezultatem operacji w jego ostatecznym wymiarze jest wzrost dochodów rolników, uczestników konsorcjum, który to wzrost zamierza się osiągnąć
na skutek podjęcia działań, polegających na uwzględnieniu w produkcji zmieniających się potrzeb rynku, przy jednoczesnym zastosowaniu innowacyjnych elementów. Zastosowane innowacje z jednej strony umożliwiają realizację prorynkowych zmian, a z drugiej strony wzmacniający ich korzystny dla rolnika efekt ekonomiczny. W związku z tym,
iż konwencjonalna soja jako roślina uprawna reaguje na uwarunkowania środowiskowe w sposób szczególny, te dotyczące klimatu, zaś operacja realizowana będzie w gospodarstwach rolnych leżących w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolski, to uzyskane rezultaty odnosić się będą
do gospodarstw rolnych położonych w pasie szerokości geograficznej
od równoleżnika stopnia 52 N do stopnia 54 N. Zakres operacji odnoszący się do stosowania nasion soi do skarmiania przy żywieniu trzody chlewnej,
bydła opasowego i krów mlecznych, ma charakter uniwersalny i może
być stosowany na terenie całego kraju. Również potrzeby na uzyskiwane
w wyniku realizacji operacji wolne od GMO produkty żywnościowe mają skalę ogólnopolską i europejską, co potwierdzają analizy konsumenckich oczekiwań i preferencji w stosowaniu wolnych od GMO pasz na terenie Unii Europejskiej.

TYTUŁ PROJEKTU

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Pradawne Ziarno

Frazy pszenica, mąka, chleb, makaron, płatki, gluten, przetwórstwo, ekologia, wartość odżywcza, uprawa

STRONA WWW

http://www.pradawneziarno.pl/

 

KONTAKT

Prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek

e-mail: malgorzata.szczepanek@pbs.edu.pl

Tel. 52 374-94-65

KONSORCJANCI

Lider: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR)

Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska, Pokrzydowo

Spółdzielnia Produkcji Spożywczej ,,TOSTA'', Bydgoszcz

Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski) Toruń

Rolnicy ekologiczni (5 gospodarstw) z woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2018-05-15 do 2021-03-31

OPIS PROJEKTU

Opracowano nowe technologie uprawy pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej w systemie niskonakładowym integrowanych
i ekologicznym. Powstały one w oparciu o ścisłe doświadczenia polowe,
w których wykonano ocenę planowania, zachwaszczenia, porażenia przez choroby i występowanie szkodników w zależności od testowanych czynników agrotechnicznych. Opracowano nowe procesy produkcji
i innowacyjne produkty – chleby, makaron i płatki z przerobu ziarna pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej. Produkty te charakteryzują się podwyższoną wartością odżywczą, głównie dzięki unikalnym cechom gatunkowym oraz niestosowaniu przemysłowych środków produkcji
w produkcji ekologicznej. Opracowano nową metodę marketingu, dotycząca wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej, której podstawa jest: 1. budowanie świadomości i rozpoznawalności marki poprzez opracowanie i promowanie wspólnego logotypu dla nowych produktów, mające na celu nadanie im nowego, rozpoznawalnego wizerunku; 2. adres strony www i konto na Facebooku; 3. Wspólne
dla rolników, przetwórców, jednostek naukowych i doradczych działania promocyjne; 4. badanie rynku, analiza potrzeb i preferencji konsumentów, dająca możliwość lepszego dostosowania produktów do oczekiwań odbiorcy. Źródła finansowania: Kwota pomocy : środki EFRROW i krajowe środki publiczne. Wkład własny: środki własne. Całkowity budżet operacji: 1 857 982,96zl.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

W wyniku realizacji operacji opracowano nowe technologie uprawy pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej: niskonakładową integrowaną
oraz ekologiczną. Dzięki temu rolnicy otrzymali kompleksową informację
nt. optymalnych parametrów agrotechnicznych, sprzyjających wysokiej produktywności roślin jak i jakości uzyskiwanego plonu. Opracowano nowe produkty z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej (chleb, makaron, płatki)
i technologie ich wytwarzania. Produkty te charakteryzują się pożądanymi przez konsumentów cechami: podwyższoną wartością odżywczą
i wyróżniających się smakiem. Wykorzystane mogą być nie tylko gotowe technologie produkcji, ale również charakterystyka parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych określających wartość technologiczną ziarna i mąki z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej
do tworzenia nowych rodzajów produktów. Osiągnięte w projekcie rezultaty dają przetwórcom możliwość poszerzenia oferty przetwórstwa rolno-spożywczego a konsumentom dostęp do żywności o wysokiej jakości. Nowa. wspólna dla członków konsorcjum (naukowców, rolników
i przedsiębiorców, instytucji samorządowych i doradczych) strategia marketingowa dla produktów z pierwotnych form pszenic ułatwi wprowadzanie na rynek produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej
o podwyższonej wartości odżywczej oraz sprzyjać będzie transferowi wiedzy i innowacji w kolejnych ogniwach łańcucha rolno-spożywczego.

TYTUŁ PROJEKTU

Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień
w gospodarstwach rolnych na Kujawach

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Woda dla Kujaw

Frazy nawadnianie, nawodnienia, meteorologia, gleba, monitoring, retencja, susza, gospodarowanie wodą

STRONA WWW

http://wodadlakujaw.pl/

 

KONTAKT

dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz

e-mail: w.kasperska-wolowicz@itp.edu.pl

Tel. 880-739-256

KONSORCJANCI

Lider: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Łukasz Busse

Jacek Drwęski

Marcin Łada

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2020-07-30 do 2022-07-29

OPIS PROJEKTU

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie w gospodarstwach rolnych członków grupy operacyjnej położonych na Kujawach innowacyjnego w skali regionu i kraju systemu monitoringu i agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień. System będzie służył do wspomagania podejmowania decyzji dotyczących prac agrotechnicznych w gospodarstwie, w szczególności nawadniania (kiedy, ile nawadniać). Wyniki generowane przez system będą reprezentatywne dla obszaru Kujaw, między innymi dzięki wykorzystaniu do monitoringu sieci lokalnych stacji agrometeorologicznych i map rolniczo-glebowych. Wartością dodaną będzie zastosowanie krótkoterminowych prognoz meteorologicznych do szacowania bieżących potrzeb nawadniania. Główne zadania będą polegały na opracowaniu modułu monitoringu agrometeorologicznego wraz z bazą danych, modułu operacyjnego planowania nawodnień oraz integracji tych modułów w jeden system. Prace będą prowadzone z wykorzystaniem modelowania matematycznego i technik informatycznych. Tworzone moduły oraz system będą testowane i doskonalone na bieżąco zarówno w warunkach polowych jak i laboratoryjnych przy współpracy jednostek naukowych, jednostki doradczej i rolników. Realizacja operacji obejmie również analizę właściwości retencyjnych gleb w gospodarstwach członków Grupy Operacyjnej, instalację czujników wilgotności gleby (część z nich wyposażona w moduły transmisji danych) oraz dokonanie inwestycji. Działania te będą wykorzystane do testowania opracowywanego systemu, jak również pozwolą na bardziej precyzyjne niż do tej pory nawadnianie upraw. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020); całkowity budżet operacji: 1 624 256 złotych

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

W rezultacie prowadzenia prac agrotechnicznych, w szczególności nawodnieniowych, z uwzględnieniem informacji generowanych przez opracowany system wspomagania decyzji możliwe jest racjonalne korzystanie z zasobów wodnych i efektywne zużycie wody do nawadniania w gospodarstwie rolnym.

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

Rezultaty operacji przyczynią się do poprawy planowania terminów oraz dawek wody pobieranej do nawadniania. Opracowany system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień będzie innowacyjnym narzędziem doradczym do wspomagania prac agrotechnicznych, w szczególności nawodnieniowych, w gospodarstwie rolnym. System zastosowany w gospodarstwach członków grupy operacyjnej umożliwi zwiększenie efektywności produkcji i efektywności zużycia wody przez wybrane uprawy polowe, optymalizację plonowania oraz zmniejszenie ryzyka strat plonu spowodowanych suszą meteorologiczną i glebową. Po pomyślnym przetestowaniu na polach uprawnych w wybranych do operacji gospodarstwach będzie możliwe zastosowanie systemu w większej skali przestrzennej – w regionie Kujaw i całym województwie kujawsko-pomorskim. Utworzenie systemu wspomagającego podejmowanie decyzji, w tym dotyczących nawadniania upraw polowych ułatwi w przyszłości kompleksowe zarządzanie gospodarstwem. Ponadto system będzie nowym narzędziem doradczym, którego zastosowanie pozwoli rolnikom udoskonalić ich dotychczasowe praktyki związane z produkcją roślinną. Rolnicy, którzy już stosują nawodnienia będą mogli bardziej racjonalnie gospodarować zasobami wody w tym zasobami wód gruntowych. Unikanie nadmiernych i niepotrzebnych dawek nawadniania ograniczy migrację azotanów (z nawozów) do wód gruntowych i powierzchniowych. Zastosowanie systemu może być jednym z działań adaptacyjnych do niekorzystnych zmian klimatu (susze, rosnąca tendencja zmian temperatury powietrza) oraz łagodzenia skutków tych zmian. Zdobyte wiedza i doświadczenie w trakcie realizacji operacji przez wszystkich członków grupy operacyjnej mogą być wykorzystane przez innych producentów i interesariuszy w regionie Kujaw a nawet i na większym obszarze.

TYTUŁ PROJEKTU

Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Gardena

Frazy ziemniak, ziemniaki, zaraza, sadzeniaki, ekologia, 

STRONA WWW

https://projektgardena.pl/

 

KONTAKT

Prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek

e-mail: malgorzata.szczepanek@pbs.edu.pl

Tel. 52 374-94-65

KONSORCJANCI

Lider: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR)

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

Hodowla Ziemniaka Zamarte spółka z o.o. – Grupa IHAR

"Wiśniewscy" Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, spółka z o.o.

Rolnicy ekologiczni (2 gospodarstwa) i konwencjonalni (2 gospodarstwa)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2020-02-13 do 2022-11-30

OPIS PROJEKTU

Celem głównym operacji jest upowszechnianie pro środowiskowych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie poprzez opracowanie dedykowanych metod uprawy i przechowywania oraz marketingu
dla innowacyjnej odmiany ziemniaka ′Gardena′, wysoko odpornej na zarazę ziemniaka. Opracowane zostaną: Konwencjonalna technologia produkcji sadzeniaków uwzględniająca optymalizację liczby pędów oraz ograniczenie występowania chorób w okresie wegetacji. Konwencjonalna technologia uprawy na cele jadalne uwzględniająca optymalizację nawożenia azotem, zagęszczenie pędów, ochronę przed chorobami oraz sposoby łagodzenia skutków stresów. Ekologiczna technologia produkcji sadzeniaków ukierunkowana na zapobieganie występowaniu chorób w okresie wegetacji i maksymalizację udziału frakcji sadzeniakowej w plonie. Ekologiczna technologia uprawy na cele jadalne uwzględniająca sposoby łagodzenia skutków stresów oraz strategię utrzymania wysokiej zdrowotności roślin
w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu bulw Technologia przechowywania bulw z wykorzystaniem przyjaznego dla środowiska nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem lub naturalnego preparatu
na bazie ekstraktu z grejpfruta do odkażania sadzeniaków, w celu ograniczenia występowania chorób przechowalniczych i utrzymania wysokiej jakości materiału sadzeniakowego. Dedykowana strategia marketingowa oparta na współdziałaniu podmiotów (instytucji naukowych, doradczych, rolników i przedsiębiorców) w łańcuchu dostaw, z wykorzystaniem wieloaspektowej analizy rynku (producentów
i konsumentów), innowacyjnych rozwiązań w produkcji (konwencjonalnej
i ekologicznej) oraz w przechowalnictwie.

Źródła finansowania: 1. Działanie Współpraca, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (w tym środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) i środki
z budżetu państwa), 2. Środki własne Konsorcjantów

Budżet projektu: 2 997 602,58 PLN

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

Rolnicy - Dzięki nowym technologiom uprawy odmiany odpornej na zarazę ziemniaczaną (ekologicznej, konwencjonalnej, na sadzeniaki, na cele jadalne) możliwa będzie poprawa efektywności produkcji, poszerzenie rynków zbytu oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Hodowcy/właściciele przechowalni - Nowe, przyjazne dla środowiska technologie przechowywania, ograniczające występowanie chorób
i zwiększające trwałość przechowywanych sadzeniaków umożliwią ograniczenie strat i zużycie pestycydów w przechowalnictwie. Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw - Zastosowanie kompleksowej strategii marketingowej angażującej rolników, przedsiębiorców, instytucje doradcze i naukowe, w celu promocji pro środowiskowych rozwiązań w uprawie
i przechowalnictwie ziemniaka umożliwi zwiększenie rozpoznawalności, wiarygodności i konkurencyjności na rynku. Konsumenci - Wdrożenie pro środowiskowych technologii uprawy i przechowywania oraz zintegrowanej strategii marketingowej, uwzględniającej analizę potrzeb i preferencji konsumentów, zwiększy dostęp do surowców spożywczych o pożądanych parametrach jakościowych oraz ułatwi identyfikację ich pochodzenia.

TYTUŁ PROJEKTU

Technika i technologia produkcji cebuli systemem ścieżek technologicznych". Nowa technologia produkcji cebuli z wykorzystaniem innowacyjnych konstrukcji maszyn specjalnie w tym celu opracowanych.

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Top Cebula

Frazy technologia bezzagonowa, system ścieżek, siewnik

STRONA WWW

https://topcebula.eu/

 

KONTAKT

dr inż. Leszek Sergiel

e-mail: l.sergiel@itp.edu.pl

Tel. 222435465 w.502   

KONSORCJANCI

Lider: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Kłudzienku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Mieczysław Olejnik

Witold Raczyński

Paweł Karpiński AGROPRAKTYK

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2020-10-01 do 2024-01-31

OPIS PROJEKTU

Wdrożenie do praktyki rolniczej nowej technologii przyczyni się do zwiększenia stabilnych i zrównoważonych dostaw (produkcji) cebuli lepszej jakości i większym plonie z jednostki powierzchni plantacji oraz o większej efektywności ekonomicznej. Efektem niewymiernym będzie ograniczenie negatywnego wpływu uprawy cebuli na środowisko naturalne.

Źródła finansowania operacji: EFRROW 2 482 718,21 zł, krajowe środki publiczne 373 691,42 zł.

Całkowity budżet operacji: 2 856 409,63 zł

ZAKŁADANE REZULTATY

-

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

Nowa technologia bezzagonowej produkcji cebuli systemem ścieżek technologicznych wpłynie na zmniejszenie rozwoju pleśni i grzybów, ponieważ będzie większa powierzchnia życiowa dla pojedynczych roślin w porównaniu do produkcji na zagonach. W efekcie tego nastąpi ograniczenie jednostkowego zużycia pestycydów i i nawozów. Technologia ta zapewni - wyższy plon cebuli o lepszej jakości i większej wartości użytkowej t.j. wzrost kalibru cebuli powyżej 7 cm czyli istotny wzrost handlowego plonu cebuli z powierzchni plantacji; - większą efektywność ekonomiczną ze względu na mniejszą energochłonność i pracochłonność w przeliczeniu na masę produktu.

TYTUŁ PROJEKTU

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne.

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Nova Trawa

Frazy życica trwała, nasiona, odporność, susza

STRONA WWW

http://novatrawa.com

 

KONTAKT

dr hab. inż. Dariusz Pańka

e-mail: dariusz.panka@pbs.edu.pl,

tel. 695 762 336

KONSORCJANCI

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – lider

Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o. o. – Grupa IHAR w Mielnie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Gospodarstwo Rolne Robert Karczykowski

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2021-06-25 do 2023-12-31

OPIS PROJEKTU

Celem operacji realizowanej przez konsorcjum NOVA TRAWA jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne z rodzaju Epichloë o podwyższonej trwałości i odporności na czynniki stresowe, przede wszystkim na stres suszy oraz opracowanie technologii produkcji odmian traw udoskonalonych symbiotycznie, za pomocą endofitów. Ponadto, zostanie opracowana i wdrożona znacznie udoskonalona, innowacyjna strategia marketingowa dotycząca promocji i upowszechniania uprawy oraz komercjalizacji innowacyjnych odmian życicy trwałej. Najważniejszym rezultatem operacji będzie stworzenie nowego rodu życicy trwałej, który docelowo zostanie poddany procesowi rejestracji. Kolejnym efektem będzie opracowanie innowacyjnej technologii, która zostanie poddana w perspektywie procesowi uzyskania ochrony patentowej.

Źródła finansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, PROW 2014-2020; krajowe środki publiczne; wkład własny.

Całkowity budżet operacji: 2 148 755,11 PLN (kwota pomocy: 1 643 130 PLN).

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

Główne korzyści płynące z realizacji planowanej operacji to opracowanie innowacji produktowej – nowego, symbiotycznie zmodyfikowanego rodu życicy trwałej, który zostanie wykorzystany do zarejestrowania nowej odmiany charakteryzującej się przede wszystkim wyższą odpornością na suszę oraz inne czynniki stresu abiotycznego oraz biotycznego. Producenci rolni będą mieć możliwość uprawy odmiany o wyższej wartości użytkowej. Z kolei innowacja technologiczna obejmująca proces wszczepienia endofita do rośliny pozwoli na skrócenie czasu tworzenia i wprowadzenia na rynek nowych odmian traw modyfikowanych symbiotycznie. Natomiast, innowacyjna strategia marketingowa pozwoli na efektywniejsze promowanie i upowszechnianie informacji o uprawie traw modyfikowanych symbiotycznie.

Skip to content