Przetwórstwo i KŁŻ

TYTUŁ PROJEKTU

Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Zielone Mleko

STRONA WWW

https://www.zielonemleko.eu/

 

KONTAKT

Grażyna Wera-Malatyńska,

e-mail:biuro@sandrybrdy.pl

tel. 504 099 862

KONSORCJANCI

Lider: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Spółdzielcza Mleczarnia "SPOMLEK"

Jacek Pstrong

Tadeusz Szypryt

Józef Gostomczyk

Andrzej Pestka

Stanisława Jansen

Marek Kalinowski

Grzegorz Romanowski

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2021-04-15 do 2023-09-30

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem operacji Zielone Mleko jest utworzenie grupy współpracujących ze sobą różnych podmiotów, działających w otoczeniu szeroko rozumianego rolnictwa. Ostatecznym celem jej działalności jest z jednej strony maksymalizacja dochodów osiąganych w gospodarstwach rolników producentów mleka, uczestników operacji, poprzez produkcję mleka o wysokiej jakości biologicznej, a z drugiej strony przedstawienie konsumentom, również przez uczestnika operacji, oferty innowacyjnych produktów żywnościowych w postaci serów dojrzewających produkowanych z tego mleka. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o unikalnym składzie chemicznym i podwyższonych walorach odżywczych (efektywnie wzbogaconych o 20-30% w wielonienasycony kwas tłuszczowy α-linolenowy (z grupy omega-3), witaminę E, β-karoten oraz charakteryzujących się korzystnym z punktu widzenia zdrowia człowieka, poniżej 4:1, stosunkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Cel główny projektu będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów cząstkowych: opracowanie nowych technologii produkcji mleka krowiego o podwyższonych wartościach odżywczych, opracowanie nowych technologii i wytworzenie innowacyjnego produktu w postaci sera dojrzewającego, opracowanie nowych metod marketingu dotyczących wprowadzania na rynek innowacyjnego produktu w postaci sera dojrzewającego. Końcowym efektem działań podjętych w projekcie będzie produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających, cechujących się właściwościami prozdrowotnymi. Surowcem wyjściowym do produkcji sera będzie mleko o wysokiej wartości biologicznej pozyskiwane od krów żywionych dawkami z dominującym udziałem traw, wzbogaconych koniczynami i ziołami. Źródła finansowania: Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 Działanie "Współpraca", własne środki finansowe konsorcjantów. Przyznana pomoc na realizację operacji: 5 003 000,00 zł (słownie: złotych: pięć milionów trzy tysiące złotych, 00/100). Ze środków EFRROW w wysokości 3 183 408,90 zł (słownie złotych: trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem, 90/100), co stanowi 63,63 % przyznanej pomocy na realizację operacji. Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 819 591,10 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 10/100). Budżet projektu: 8 099 016,39 PLN Obszar realizacji: PL637 Chojnicki, PL621 Elbląski, PL613 Bydgosko-toruński

ZAKŁADANE REZULTATY

-

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

W założeniu projektu rezultaty operacji mają przynieść korzyści adresatom działającym w kilku obszarach. W przypadku rolników dotyczyć one będą poprawy efektywności użytkowania trwałych użytków zielonych, optymalizacji żywienia krów mlecznych, możliwości produkcji mleka o podwyższonej jakości biologicznej, co pozwoli uzyskać wyższą jego cenę przy odstawie do zakładu mleczarskiego. Podmiot skupujący w wyniku realizacji operacji pozyskiwał będzie mleko surowe o wyższej jakości i przydatności technologicznej, w porównaniu z mlekiem pochodzącym z gospodarstw konwencjonalnych. Pozyskiwany wyższej jakości surowiec będzie bazą do produkcji serów dojrzewających o określonej, wysokiej jakości biologicznej i zdrowotnej. Produkcja nowego asortymentu innowacyjnych serów pozwoli spółdzielni mleczarskiej wzbogacić swoją ofertę handlową na rynku regionalnym i krajowym. Rezultaty operacji korzyści przyniosą również konsumentom. Tym, którzy przywiązują coraz większą wagę do jakości znajdującej się w sprzedaży żywności, jej bezpieczeństwa, naturalności, tradycji wytwarzania i wartości prozdrowotnej.

TYTUŁ PROJEKTU

Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw. W ramach projektu testowane będą różne sposoby dystrybucji/modele sprzedaży produktów rolnych pochodzących od rolników z województwa kujawsko-pomorskiego.

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Wiejska e-skrzynka

 

Frazy KŁŻ, krótki łańcuch dostaw, lokalne produkty, współpraca, sklep przyzagrodowy, rynek, targ, sprzedaż, promocja, klient, 

STRONA WWW

https://wiejskae-skrzynka.pl/ - STRONA PROJEKTU

https://wiejskaeskrzynka.pl/ - PLATFORMA ZAKUPOWA

 

KONTAKT

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Minikowo 1 89-122 Nakło nad Notecią

sekretariat@kpodr.pl

52 386 72 14

KONSORCJANCI

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Romuald Rąbkowski

Piotr Urtnowski

Gospodarstwo Zielarskie - Agnieszka Wróbel

Beata Wiśniewska- Zygiel

Anna Guss

Jacek Osojca

Jan Chabowski

Marzena Górski

Karolina Grontkowska

Michał Sędłak

Tomasz Ostrowski

Monika Przychodzka

P.W. Andrób Roman Olszewski

Adam Grewling Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo- handlowe “ GREWLING” ul. Wyrzyska 30, 89-240 Kcynia

Gospodarstwo Rolne Ślesin Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe “Manufaktura Wędliniarska Olchowy Dymek” Witold Śledź

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2019-12-18 do 2022-08-30

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wybranie najkorzystniejszego sposobu dystrybucji produktów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw, dostarczanych od rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez testowanie 3 modeli sprzedaży żywności. Projekt zakłada wdrażanie innowacyjnych modeli sprzedaży żywności produkowanej przez rolników i małe przedsiębiorstwa: 1. sklep przyzagrodowy, w którym rolnik będzie promował i sprzedawał swoje produkty, 2. platforma sprzedażowa – narzędzie internetowe zostanie zaprojektowane zgodnie z potrzebami klientów i producentów, umożliwiał będzie zakup towarów od każdego rolnika posiadającego profil na platformie, 3. grupy zakupowe – model ten polega na zorganizowaniu grupy odbiorców, którzy regularnie będą zamawiać towary od producentów rolnych i będą składać wspólne zamówienie. Wskazane modele będą testowanie aby konsorcjanci biorący udział w projekcie mogli wybrać model najkorzystniejszy dla siebie, biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania dotyczące produkcji jaką prowadzą. Wskazanie najkorzystniejszej drogi dystrybucji pozwoli na bardziej efektywną sprzedaż również po zakończeniu projektu. Rolnicy biorący udział w projekcie, korzystając z możliwości przetestowania różnych modeli sprzedaży będą zbierać doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w celu dalszego rozwoju, a stworzone kanały dystrybucji mogą być kontynuowane po zakończeniu projektu. Stworzony system będzie mógł być upowszechniany i służyć jako przykład dla innych producentów wskazując im możliwe rozwiązania. Działania te mają ostatecznie doprowadzić do wzrostu dochodowości gospodarstw rolnych. Źródło finansowania operacji: Działanie "Współpraca" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity budżet projektu: 1.006.270,64 zł.

ZAKŁADANE REZULTATY

Powstała GO przyczyni się do obecności na lokalnym rynku jej członków, a co za tym idzie dostępności żywności przez nich oferowanej. Istotą przedsięwzięcia jest koncepcja działania zbiorowego. Powstanie podmiot, który skupi rolników/przetwórców oferujących tak różnorodny asortyment żywności - forma dotąd nie znana na lokalnym rynku. W odpowiedzi na oczekiwania, konsumenci po raz pierwszy będą mogli w jednym miejscu zamówić różnego rodzaju żywność głównie pochodzącą od producentów rolnych. Zakupy będą mogły być dokonywane różnymi drogami, powstaną sklepy przyzagrodowe, platforma internetowa, grupy zakupowe. Jednoczesne uruchomienie trzech kanałów dystrybucji umożliwi ich testowanie. Wskaże to, która z dróg dystrybucji jest najkorzystniejsza dla poszczególnych producentów, co pozwoli w przyszłości kontynuować im sprzedaż w sposób najbardziej adekwatny, biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania dotyczące produkcji. W projekcie wypracowane zostaną różne modele dostarczania żywności do konsumenta końcowego przy użyciu samochodu chłodni zakupionego w ramach projektu. Stworzony system będzie mógł być upowszechniany i służyć jako przykład dla innych rolników. Zakłada się, iż będzie on kontynuowany po zakończeniu projektu z wykorzystaniem zakupionego samochodu. Przewiduje się zatem rozwój stworzonego KŁŻ również poprzez dołączanie do niego nowych producentów, na zasadach ustalonych przez Konsorcjantów. Celem tych wszystkich działań ma być możliwość samofinansowanie w przyszłości co za tym idzie dalszego utrzymania trwałości i rozwoju rozwijanego KŁŻ. Jednym z rezultatów operacji będzie zbudowanie relacji konsument – producent, opartej na zaufaniu i zaangażowaniu obydwu stron. Korzyścią wynikająca z takiego układu jest zapewnienie pozycji rynkowej małych producentów a co za tym idzie stała sprzedaż. W ramach projektu zastosowany zostanie nowatorski sposób prezentacji w Internecie (za pomocą platformy), mediach społecznościowych, polegający na budowaniu historii związanych z producentami, proponujący konsumentom różne rozwiązania, aby mogli być częścią całego przedsięwzięcia. Rezultatem będzie zatem wypracowanie pozytywnego wizerunku małych producentów. Poprzez udział w projekcie różnych współpracujących ze sobą podmiotów spodziewany jest lokalny rozwój gospodarczy rynku związanego z handlem żywnością jakościową. Zdecentralizowany system żywności generuje więcej miejsc pracy i utrzymują więcej pieniędzy na obszarach lokalnych, jako że wydatki są wielokrotnie reinwestowane w lokalnej gospodarce. Rezultatem końcowym będzie wzrost dochodowości gospodarstw rolnych biorących udział w projekcie: min. przez zwiększenie sprzedaży i wyższy udział producenta w zysku z wyprodukowania i sprzedaży produktów. Inne rezultaty: • stworzony przez PBŚ wewnętrznego system jakości oraz jego wdrożenie i utrzymanie, • powstanie platformy internetowej, jako najważniejszego narzędzia operacji, • powstanie sklepów przyzagrodowych u większości Konsorcjantów, • uaktywnienie grup zakupowych (zorganizowani konsumenci), • przeprowadzenie badań konsumenckich i ich analiza, • powstanie marki wiejska e-skrzynka. Przede wszystkim zwiększona obecność Konsorcjantów na lokalnym rynku żywności.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

-

Skip to content