Produkcja zwierzęca

TYTUŁ PROJEKTU

Bezpieczna Ferma - innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Bezpieczna Ferma

Frazy drób, brojler, ściółka, pasza, kurczak, kura, jajko, mięso, ubój

STRONA WWW

https://bezpiecznaferma.pl/

 

KONTAKT

Kujawsko - Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

ul. Rzemielśnicza 6 87-162 Lubicz

zrzeszenie7@wp.pl

56 66 33 900

KONSORCJANCI

Lider - Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Zeolitex sp. z o.o.

Bernadeta Figas

Henryk Rybka

Andrzej Pańka

Robert Wiśniewski

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2020-02-01 do 2022-01-31

OPIS PROJEKTU

Głównym celem operacji jest wdrożenie systemu jakości pod nazwą Bezpieczna Ferma w celu uzyskania surowca rzeźnego - mięsa kurcząt brojlerów - o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych. Planowane jest także promowanie tego systemu oraz surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych. Planowana operacja obejmuje takie obszary jak: - zróżnicowane aplikowanie mieszanki kopalin do różnych rodzajów ściółek stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych, - dodanie mieszanki kopalin do paszy i wypracowanie odpowiednich proporcji, metod i czasu dawkowania, - opracowanie metody odchowu z wykorzystaniem kopalin w celu uzyskania mięsa kurcząt rzeźnych o podwyższonej jakości (wytwórczej: dobrostan, zdrowotność) i fizykochemicznej uzyskiwanego mięsa (produkt o podwyższonej przydatności technologicznej) i podwyższonym statusie bezpieczeństwa (obniżona emisja zanieczyszczeń z kurnika do środowiska, ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych do środowiska). Planowany jest podział operacji na 5 etapów. Każdy z pierwszych 4 etapów (badania cząstkowe I,II,III,IV na fermach A, B, C, D) będzie składał się z następujących elementów: 1) przygotowanie 4 dedykowanych kurników na terenie 4 odrębnych ferm do badań, w tym: dezynsekcja z użyciem minerałów (zapylanie), 2) dostarczenie paszy i ściółki eksperymentalnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi składu mieszanki kopalin naturalnych podlegających badaniu i metodyką badań, 3) przeprowadzenie procesu produkcji, który planowany jest na 42 dni, w tym okresie będą prowadzone badania (wskaźniki produkcyjne, warunki mikroklimatu i dobrostanu), 4) po zakończeniu okresu produkcji kurczęta rzeźne zostaną poddane ubojowi i dysekcji (zgodnie z metodyką, badania będą dotyczyły właściwości fizykochemicznych mięsa, histologiczne, biotechnologiczne, hematologiczne).

Źródła finansowania operacji: uzyskana dotacja w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz środki własne członków Konsorcjum realizujących operację. Całkowity budżet operacji: 3.078.318,45 PLN.

Kwota wnioskowanej pomocy: 2.707.872,94 PLN

ZAKŁADANE REZULTATY

Spodziewane rezultaty operacji: 1. opracowanie i wdrożenie systemu nadzorowanej produkcji "Bezpieczna Ferma", tj. udoskonalonej technologii dotyczącej produkcji brojlerów z wykorzystaniem najbardziej optymalnych proporcji i sposobów zastosowania mieszanki kopalin naturalnych w ramach procesu żywienia kurcząt (dodanie kopalin w najskuteczniejszej dawce do paszy), w ramach mikroklimatu kurnika, w którym przebywają (zastosowanie w najskuteczniejszej dawce do ściółki), w ramach dezynsekcji (zapylanie kopalinami) – redukcji populacji owadów 2. uzyskanie udoskonalonych produktów: lepszej jakości kurczaka rzeźnego w stosunku do standardowych metod produkcji. 3. wdrożenie nowych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów: poprzez przeprowadzenie innowacyjnej kampanii marketingowej dotyczącej Bezpiecznej Fermy 4. upowszechnienie uzyskanych rezultatów poprzez różne kanały dystrybucji informacji - publikacja wyników badań w renomowanym czasopiśmie naukowym listy A /czasopiśmie popularno-naukowym kierowanych do społeczności, konferencja podsumowująca projekt i inne spotkania z rolnikami, popularyzacja rozwiązania u hodowców poprzez Zrzeszenie będące członkiem konsorcjum. Efektem działań marketingowych będzie ustalenie czy konsumenci i dystrybutorzy są zainteresowani dostawą mięsa drobiowego wyprodukowanego przy zastosowaniu systemu Bezpieczna Ferma. Uzyskanie zaplanowanych rezultatów na poziomie wytwórczym i jakości produktu umożliwi podjęcie działań upowszechniających wdrożenie systemu Bezpieczna ferma do praktyki.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

-

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

Grupa Wołowina

Frazy bydło, krowa, byk, cielak, ciele, mleko, pasza, pojenie, tucz, opas, wypas, pastwisko, obora, ubój, mięso

STRONA WWW

https://grupawolowina.pl/

 

KONTAKT

Łukasz Karmowski

e-mail: lukasz_karmowski@wp.pl

Tel. 609 803 747

KONSORCJANCI

Lider: Łukasz Karmowski – producent bydła mięsnego, woj. kujawsko-pomorskie

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - www.pzpbm.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

BioSynergia.pl sp. z o.o.

Producenci bydła mięsnego:

Piotr Lisewski, woj. kujawsko-pomorskie

Marcin Wysocki, woj. kujawsko-pomorskie

Józef Wojewódzki, woj. mazowieckie

Wiesław Pilch, woj. kujawsko-pomorskie

Zbigniew Czyżewski, woj. kujawsko-pomorskie

Piotr Zaremba, woj. mazowieckie

Mariusz Bicz, woj. kujawsko-pomorskie

Marcin Osiński, woj. Mazowieckie

Tomasz Rasiński, woj. Mazowieckie

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

od 2019-12-01 do 2021-12-08

OPIS PROJEKTU

Celem głównym niniejszej operacji jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia). Operacja polegała będzie na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła. W ramach operacji przeprowadzone zostaną dwa zadania: odchów cieląt oraz opas końcowy. Obrót cielętami pochodzącymi od krów mlecznych a przeznaczonymi do opasu w Polsce odbywa się przez pośredników. Niewielka wręcz śladowa część rolników kupuje cielęta bezpośrednio od innych rolników. Dominuje model odchowu cieląt na własne potrzeby. Rolnik który nabył cielęta, odchowuje je a następnie opasa do wagi rzeźnej. Nie są nam znane prowadzone przez rolników odchowalnie cieląt z przeznaczeniem do sprzedaży na opas. Znamy w Polsce jedną komercyjną odpajalnię prowadzoną przez spółkę.

Źródła finansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie Współpraca.

Całkowity budżet operacji: 6 800 130 zł.

ZAKŁADANE REZULTATY

-

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

W ramach planowanej operacji przewiduje się wprowadzenie szeregu innowacji produktowych technologicznych i organizacyjnych mających na celu zmniejszenia upadków cieląt w pierwszym okresie odchowu do 5%, ograniczenia stosowania antybiotykoterapii na rzecz profilaktyki i prewencji schorzeń, zacieśnienia współpracy między dostawcami cieląt (głównie hodowcami bydła mlecznego) i propagowanie wdrażania systemów szczepień dla krów od których min cielęta będą trafiały do opasu, poprawę wskaźników produkcyjnych - dobowe przyrosty, wykorzystanie paszy, wdrożenie systemów monitorujących na bieżąco dobrostan zwierząt oraz mikroklimat obiektu. W zakresie finiszu końcowego operacja przyczyni się do wdrożenia innowacji uzyskania bardziej zestandaryzowanego i powtarzalnego produktu finalnego, poprawy przyrostów w zależności od genotypu zwierząt od 1300-1700g/dobę, zmniejszenia antybiotykoterapii na rzecz profilaktyki chorób, zmniejszenie upadków w tym okresie do 2%. Liczba przedsiębiorstw wdrażających innowacje -10 szt. Liczba i rodzaj innowacji: system monitorowania zdrowia i dobrostanu zwierząt - innowacja produktowa i organizacyjna, system monitorowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich - innowacja produktowa, opracowanie środków do żywienia cieląt oraz bydła dorosłego - innowacje produktowe, zmniejszenie stosowania antybiotykoterapii - innowacje organizacyjne, system skracania łańcucha dostaw - innowacja organizacyjna. Ponadto, powstaną instrukcje prowadzenia odchowu cieląt oraz opasu końcowego - szt. 2, Publikacje popularno-naukowe popularyzujące wyniki projektu - 10; Wdrożenia metod wychowu cieląt oraz opasu końcowego - 10 szt.

TYTUŁ PROJEKTU

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

 

NAZWA GRUPY OPERACYJNEJ

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

Frazy świnia, trzoda chlew, chlewnia, prosiak, prosie, wieprzowina, pasza, maciora, GMO, żywienie, tucznik, 

STRONA WWW

https://dobrawieprzowina.pl/

 

KONTAKT

Martyna Zielińska-Tadych

specjalista ds. produkcji zwierzęcej

e-mail: martyna.zielinska-tadych@kpodr.pl

tel.: 723 692 564

 

KONSORCJANCI

Lider: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Wieprz Polski"

Masarnia Władysławowo Sp. J.R.A.B. Zawistowscy

Zakład Mięsny Kwiecińscy Sp. z o. o.

Rafał Kądziela

Roman Kieca

Piotr Tomaszewski

Janusz Walczak

Piotr Kosowski

Benedykt Borus

Piotr Ogrodowski

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

01-10-2021 do 31-10-2023

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego programu żywieniowego, który ma za zadanie skarmianie trzody chlewnej paszami wolnymi od GMO. Ten model żywienia w przypadku trzody chlewnej jeszcze nie jest tak popularyzowany na szeroką skalę. W szczególności, że w projekcie proponujemy chów świń bez GMO, tzn. począwszy od urodzenia do uboju zwierzęta nie będą miały kontaktu z materiałami GMO. Dotyczy to również prosiąt, które przed odsadzeniem będą piły mleko od loch żywionych mieszankami treściwymi nie zawierającymi komponentów GMO.  Mamy tu na uwadze samowystarczalność krajową. System żywienia będzie opracowany przez niezależnego specjalistę ds. żywienia. Badanie naukowe polegać będzie na bilansowaniu receptur mieszanek paszowych, a i ich wykonanie zostanie zgodnie polskimi normami żywienia świń. Prace badawczo rozwojowe będą obejmować 2 grupy świń: kontrolną (K) i doświadczalną (D). W pierwszej grupie zwierzęta będą żywione paszami przemysłowymi bez GMO, w drugiej - paszami pochodzącymi z własnego gospodarstwa, niemodyfikowanymi genetycznie lub przy braku poszczególnych komponentów w gospodarstwie – z zakupu. Wykonanie ich na większą skalę tzn. u 7 rolników wpłynie na większą ilość powtórzeń, a co za tym idzie prezentowane wyniki naukowe będą bardziej obiektywne ze względu na swoją powtarzalność. Żywienie trzody chlewnej będzie polegało na ulepszonym i powtarzalnym systemie żywienia dla świń opracowanego przez niezależnego specjalistę ds. żywienia zwierząt. Wprowadzenie systemu jakości będzie polegało na wprowadzeniu etapowego łańcucha zależności, które rolnik powinien wprowadzić do gospodarstwa. W projekcie proponujemy chów świń bez GMO, tzn. począwszy od urodzenia do uboju zwierzęta nie będą miały kontaktu z materiałami GMO, także prosięta przed odsadzeniem będą piły mleko od loch żywionych mieszankami treściwymi nie zawierającymi komponentów GMO. System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny, ze względu na przewidziane jej oznaczenie pozwalające klientowi poznać pochodzenie produktu, jest innowacją dotychczas nie stosowaną na terytorium Polski.

Rezultatem  aktywnej  promocji  na rynku mięsa wieprzowego będą działania upowszechniająco-promujące. Opracowanie strony internetowej będzie początkiem drogi informacyjno-promocyjnej mówiącej o jakości, cechach i zaletach mięsa wieprzowego. Specjalna zakładka poświęcona rolnikom, których zaangażowanie i przestrzeganie zasad pozwoli na produkcje wysoko jakościowej wieprzowiny. Zostanie również ukazany proces chowu zwierząt, doboru ras czy sposobu żywienia. Kolejnym elementem strony internetowej będzie kącik kulinarny, w którym to zostaną zaprezentowane przepisy w wykorzystaniem mięsa wieprzowego.

Kolejnym aspektem aktywnej promocji będzie udział w targach lub imprezach nie tylko związanych

z produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego , ale również z samym rolnictwem co pozwoli na bezpośredni kontakt z konsumentem. Udział w w/w zdarzeniach przyczyni się do  szerzenia wiedzy edukacyjnej związanej z żywieniem, konsumpcją oraz z poznawaniem walorów smakowych poprzez degustacje wyrobów. Kolejnym narzędziem promocyjnym będzie przygotowanie broszury informacyjnej, która zostanie dystrybuowana w trakcie trwania targów oraz konferencji podsumowującej projekt.

ZAKŁADANE REZULTATY

-

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

-

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI

Prowadzenie produkcji na małą skalę staje się niedochodowe w porównaniu z wielkoprzemysłowymi fermami zwierząt, a w ostatnich latach zaobserwowano niską opłacalność w produkcji trzody chlewnej. Co roku w Polsce około 1 milion ton białka jest potrzebny na produkcję pasz przemysłowych, z czego 80% zapotrzebowania stanowi importowana z zagranicy śruta sojowa genetycznie modyfikowana. Wprowadzenie nasion roślin strączkowych lub innych rodzimych produktów białkowych do żywienia świń może mieć korzystny wpływ na dochód gospodarstw rolnych zajmujących się chowem trzody chlewnej. Do zadań będzie należało opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu żywieniowego, polegającego na bilansowaniu dawek pokarmowych i wykorzystaniu w pełni pasz niemodyfikowanych genetycznie. Stworzenie programu żywieniowego będzie korzystnie wpływało na wykorzystanie pasz z własnego gospodarstwa do komponowania dawek pokarmowych dla zwierząt. Opracowanie systemu certyfikacji da gwarancję konsumentom, że produkty finalne wytworzone w drodze systemu jakości, który będzie obejmował cały cykl produkcyjny będą najwyższej jakości. Konsumenci szukają sprawdzonych, przebadanych i zaufanych źródeł, dlatego przeprowadzenie badań jakości mięsa pochodzącego od świń ras polskich żywionych paszami - krajowymi źródłami białka, NON GMO z małych gospodarstw. Da to pewność konsumentom, iż te wyroby będą unikalne, bezpieczne, a także będą znajdować się na wysokim poziomie jakościowym. Jednym z głównych rezultatów będzie wytworzenie produktu wysokojakościowej wieprzowiny żywionej paszami bez GMO, który dzięki swojej niepowtarzalności na rynku krajowym będzie wpływał także na promocję zakładów przetwórczych. Aktualnie konsumenci mają wysokie wymagania wobec jakości wyrobów, chętnie sięgają po produkty od lokalnych rolników, czy niewielkich zakładów przetwórczych, które wzbudzają ich zaufanie i dbają o zachowanie najwyższej jakości oraz świeżości swoich produktów, tworząc lokalną markę. Grupą docelową są hodowcy trzody chlewnej, małe i średnie zakłady mięsne oraz konsumenci. Potrzeba powstania projektu dotyczy obszaru całej Polski.

Skip to content