Program azotanowy w Polsce – Nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego – relacja

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwie konferencje pt. „Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego”, które odbyły się: 17 października w Hotelu Podgrodzie w Przydatkach Gołaszewskich, oraz 18 października w Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie Rządowym.

   Głównym celem zajęć było podniesienie świadomości i kształtowania właściwych postaw u rolników i doradców w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” który w lipcu 2018 r. wszedł w życie. Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Przestrzeganie spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności i podlega kontroli ARiMR oraz WIOŚ.

Konferencje miały za zadanie przekazać uczestnikom informacje o najnowszych rozwiązaniach dotyczących ochrony wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko, a także zachęcić do propagowania i wdrażania zasad zrównoważonego rolnictwa. Za sprawą konferencji wydano również broszurę pt: „Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego-najnowsze rozwiązania dla rolnictwa” którą pobrać można tu pobrać:
BROSZURA – PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA WÓD AZOTEM POCHODZENIA ROLNICZEGO – NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA

Konferencja w Przydatkach Gołaszewskich


Konferencja w Starorypinie Rządowym

Agnieszka Szczepańska
KPODR, Oddział w Zarzeczewie

Skip to content