Rada Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Spotkanie – Minikowo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zapraszają na spotkanie pt.:

Spółki wodne jako część systemu zarządzania infrastrukturą wodną
na obszarach wiejskich

Potrzeby i możliwości poprawy sytuacji spółek wodnych w społecznościach lokalnych

Spotkanie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poszerzone o Spółki Wodne odbędzie się w Kujawsko-Pomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty Połczyńskiego, 31 stycznia 2023 roku w godzinach od 10:00 do 14:30.

Program:

1. Omówienie i wypracowania postulatów zmian w prawie wodnym dotyczących spraw organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z funkcjonowaniem Spółek Wodnych.

2. Wypracowanie zadań do realizacji dla Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w krótko i średniookresowej perspektywie.

3. Budowanie sieci współpracy Lokalnych Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Operacja „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”
Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dodatkowo operacja przyczyni się do rozwoju współpracy oraz sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolnictwa.  Operacja ta będzie, obejmować swym zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.
Zakres tematyczny operacji obejmie takie zagadnienia jak: funkcjonowanie urządzeń wodnych, planowanie inwestycji związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, dostępność środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie nawadniania i gospodarowania wodą, działalności organizacji i zrzeszeń działających na rzecz gospodarowania wodą. Dodatkowo operacja będzie miała na celu promowanie współpracy oraz sieciowanie nowopowstałych podmiotów działających w województwie na rzecz wody.

Osoba do kontaktu:

Anna Czajkowska
tel.: 723 692 586
e-mail: anna.czajkowska@kpodr.pl

Skip to content