Nowa era rozwoju wsi w Polsce

Polska wieś odgrywa kluczową rolę w krajobrazie kraju, stanowiąc zarówno źródło dziedzictwa kulturowego, jak i potencjał do rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach podjęto ambitne kroki w celu zwiększenia inwestycji w obszary wiejskie oraz zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. W tym kontekście narodziła się idea Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+), która obiecuje przynieść nową erę rozwoju wiejskich społeczności.

Czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+?

KSOW+ to strategiczna inicjatywa, która ma na celu zintegrowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W oparciu o sprawdzone modele działania oraz wdrażając nowoczesne rozwiązania technologiczne, dąży do stworzenia spójnej sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój wsi.

KSOW+ jest kontynuacją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) działającej od 2009 roku, Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) działającej od 2015 roku i Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych (SGD), która funkcjonuje od 2015 roku. Zapewnia to ciągłość funkcjonowania oraz wykorzystanie zbudowanego dotychczas potencjału w zakresie doświadczenia, wiedzy i współpracy.

Podstawą realizacji zadań Sieci jest Plan działania KSOW+ na lata 2023-2027 (zaakceptowany 29 czerwca 2023 r.), realizowany m.in. w oparciu o roczne plany operacyjne, zawierające kluczowe informacje o planowanych operacjach realizowanych przez jednostki wsparcia sieci.

Partnerami sieci KSOW+ mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich: w szczególności instytucje publiczne, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty gospodarcze i społeczne, osoby fizyczne (np. rolnicy), a także inne sieci, pod warunkiem, że wyrażą wolę aktywnej współpracy z KSOW+, m.in. rejestrując się w bazie partnerów KSOW+.

Kluczowe Elementy Programu:

  • Wdrażanie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 stanowi krok w kierunku budowy silnych i zrównoważonych obszarów wiejskich. Poprzez szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne, inicjatywa ta stara się nie tylko wdrożyć określone cele, ale także zaangażować społeczność w proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich.
  • Wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich ma kluczowe znaczenie dla skutecznego osiągnięcia celów strategicznych. Poprzez wzajemne uczenie się, ludzie i organizacje mogą lepiej zrozumieć wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój wiejski, oraz podejmować bardziej świadome i efektywne działania.
  • Partnerstwo we wspólnych działaniach jest jednym z filarów sukcesu w budowaniu konkurencyjności rolnictwa oraz podnoszenia jakości życia wiejskich społeczności. Lokalne Grupy Działania, Grupy Operacyjne EPI oraz inne inicjatywy terytorialne pełnią istotną rolę w mobilizowaniu społeczności lokalnych i wspieraniu innowacyjnych rozwiązań.
  • Tworzenie sieci kontaktów i nawiązywanie współpracy są kluczowymi elementami skutecznego rozwoju obszarów wiejskich. Poprzez wspólne działania i wymianę doświadczeń, społeczności wiejskie mogą budować więzi, które przekładają się na wzrost gospodarczy i społeczny.
  • System wiedzy i innowacji (AKIS) stanowi istotne narzędzie w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Poprzez promowanie projektów, inicjatyw i skutecznych rozwiązań, AKIS inspiruje do wprowadzania innowacyjnych pomysłów, które mają pozytywny wpływ na rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich.

Informowanie społeczności o polityce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich jest kluczowym aspektem budowania zaufania i zaangażowania społecznego. Poprzez transparentność i otwarty dialog, społeczność może aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych, co prowadzi do lepszej efektywności i skuteczności działań na rzecz rozwoju wsi.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ stanowi wyjątkową szansę na zrównoważony i harmonijny rozkwit obszarów wiejskich w Polsce. Dzięki skoordynowanym działaniom oraz zaangażowaniu różnych interesariuszy, można spodziewać się wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności wsi, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia potencjału gospodarczego regionów wiejskich. Jednakże, kluczowym elementem sukcesu będzie ciągłe monitorowanie postępów oraz dostosowywanie strategii działania do zmieniających się potrzeb i wyzwań.

Autor: Mirosława Wajnert

Zdjęcia: www.ksowplus.pl

Skip to content