„Współpraca” z udziałem KPODR

GRUPY OPERACYJNE W KUJAWSKO-POMORSKIM

W centrali ARiMR zostało złożonych 89 wniosków do działania „Współpraca”, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI). W 10 z tych projektów uczestniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Finansowe wsparcie w tym działaniu może być przeznaczone na aktywne poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w produkcji rolnej przez podmioty posiadające różnorodne doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Działanie ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w polskim rolnictwie, produkcji rolnej oraz na obszarach wiejskich. Rezultaty wypracowane przez poszczególne grupy EPI w ramach dofinansowania mają trafiać do szerokiej grupy odbiorców. W skład grup operacyjnych mogą wchodzić takie podmioty, jak: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze. 14 stycznia br. dobiegł końca termin drugiego naboru wniosków ramach powyższego działania. W dwóch projektach KPODR pełni rolę lidera grupy EPI i odpowiada za przeprowadzenie operacji. Są to „Innowacyjne modele współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw” oraz „Kujawsko-Pomorska wieprzowina, chów bez GMO”. Krótką charakterystykę wszystkich grup wraz z informacją o celu działania i zadaniach KPODR przedstawiono poniżej.

„Innowacyjne modele współpracy rolników w ramach krótkich łańcuchów dostaw” – projekt tworzony przez KPODR w Minikowie przy współpracy z 15 gospodarstwami rolnymi zajmującymi się rolniczym handlem detalicznym, 3 przedsiębiorstwami oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Jako przedmiot projektu przyjęto stworzenie marketingowych mechanizmów działania  w ramach krótkich łańcuchów dostaw oraz ich ocenę zakończoną wyborem najkorzystniejszych z nich. Główną koncepcją projektu jest stworzenie i porównanie różnych modeli krótkich łańcuchów dostaw żywności pochodzącej z gospodarstw rolnych i ich promocja. Do zadań naszego Ośrodka należy utworzenie/zakup platformy internetowej służącej zarówno do sprzedaży  produktów poszczególnych producentów rolnych, jak i prezentacji każdego z nich. Użytkownik będzie miał możliwość dokonywania zakupu od wielu producentów w jednym zamówieniu składanym za pośrednictwem platformy, będzie miał też możliwość nawiązania kontaktu z poszczególnymi producentami. W zadaniach KPODR uwzględniono przeprowadzenie badań niezbędnych do określenia potrzeb związanych różnymi kanałami dystrybucji i komunikacji oraz wspomaganie procesu współtworzenia powyższego narzędzia. Łączna kwota dofinansowania wnioskowana w tym projekcie wyniosła około 900 000 zł.

„Kujawsko-Pomorska Wieprzowina, chów bez GMO” – w skład grupy EPI utworzonej przez KPODR weszły: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, hodowcy trzody chlewnej z województwa kujawsko-pomorskiego, Zakłady Mięsne Kwiecińscy, Masarnia Zawistowski. Celem projektu jest optymalizacja dochodów w gospodarstwach rolnych  i firmach sektora mięsnego należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, oraz wytworzenie kujawsko-pomorskiej wieprzowiny, unikalnej na europejskim rynku, pozyskiwanej od świń żywionych paszami bez komponentów GMO z uwzględnieniem ras takich jak puławska oraz wbp i pbz. Ważną częścią projektu jest również opracowanie innowacyjnego programu żywieniowego, który może być realną alternatywą dla hodowców i producentów trzody chlewnej, którzy dotychczas w żywieniu wykorzystywali komponenty paszowe pochodzące z roślin GMO. Wśród zadań KPODR przewidziano organizację promocji projektu i udostępnianie informacji na każdym etapie realizacji, informowanie o rezultatach, organizacja konferencji podsumowującej, prowadzenie strony internetowej projektu, koordynacja projektu. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 414 194 zł.

„Innowacyjna rzodkiew” – grupa EPI utworzona przez przedsiębiorstwo PN Rolnas, w jej skład weszły również: KPODR, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, gospodarstwa rolne. Grupa jako podstawowe cele działania przyjęła wytworzenie nowego genotypu rzodkwi oleistej o korzystnych właściwościach fitosanitarnych i nawozowych (chemicznych i fizycznych) oraz udoskonalenie technologii uprawy rzodkwi w międzyplonie, opracowanie strategii marketingowej ułatwiającej wprowadzanie na rynek nowych odmian rzodkwi oleistej. Wśród zadań KPODR wyszczególniono: działania upowszechnieniowe, organizację konferencji z podsumowaniem wyników operacji, zorganizowanie szkoleń i pokazów polowych, stoiska na targach rolniczych, doradztwo uprawowe, badanie gleby i roślin międzyplonowych. Wnioskowano o dofinansowanie na poziomie 3 120 000 zł.

 „Gardena” – grupa powstała pod przewodnictwem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, w jej skład weszły: KPODR w Minikowie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Hodowla Ziemniaka Zamarte Grupa IHAR, Wiśniewscy Sp. z o.o., Gospodarstwa Rolne Desio Holding sp. z o.o. Celem działania grupy jest upowszechnianie prośrodowiskowych, innowacyjnych rozwiązań poprzez opracowanie dedykowanych metod uprawy i przechowania oraz marketingu dla innowacyjnej odmiany ziemniaka Gardena, wysoko odpornej na zarazę ziemniaka, opracowanie strategii marketingowej. Wśród zadań KPODR wymieniono: działania informacyjne, promocja operacji, upowszechnianie rezultatów. Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 2 900 000 zł.

„Innowacyjne sady – innowacje nawodnieniowe w gospodarstwach sadowniczych” – liderem grupy jest przedsiębiorstwo IT Consulting Sebastian Szymanowski. Poza nim w skład grupy wchodzą: KPODR, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, GALSTER sp. z o.o., gospodarstwo sadownicze. Jako główne zadanie ustalono opracowanie i przygotowanie do wdrożenia kompleksowego i innowacyjnego systemu wspomagania decyzji nawodnieniowych dla różnych technologii nawadniania w nowoczesnych sadach jabłoniowych i czereśniowych. Jako zadania KPODR ustalono: opracowanie i udostępnienie bazy danych wejściowych do opracowywanego systemu, wykonanie analizy ekonomicznej stosowania nawodnień z różnymi technologiami nawadniania, organizacja konferencji, zaprojektowanie i wydruk broszury informacyjnej, reprezentowanie grupy na targach i konferencjach. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 720 000 zł.

 „Woda dla Kujaw” – grupa kierowana przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy. W jej skład wchodzą również: KPODR w Minikowie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gospodarstwa rolne. Celem grupy jest utworzenie i opracowanie innowacyjnego w skali regionu i kraju, zintegrowanego systemu monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych, służące do operacyjnego sterowania nawodnieniami roślin uprawnych oraz krótkoterminowego (3–5 dni) prognozowania potrzeb nawadniania. Nasz Ośrodek podjął się w ramach grupy wykonania działań upowszechnieniowo-informacyjnych, przeprowadzenia badań polowych, wykonania analizy ekonomicznej. Łączna kwota wsparcia o jaką wnioskowano w tym projekcie to 1 620 000 zł.

„Innowacyjne Zielone Mleko” – grupa utworzona przez Lokalną Grupę Działania Sandry-Brdy. W skład grupy wchodzą: KPODR w Minikowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, gospodarstwa rolne. Celem działania grupy jest opracowanie innowacyjnego modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych, wyższej w porównaniu z konwencjonalną produkcją zawartością witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i betakarotenu oraz korzystniejszym stosunkiem kwasów tłuszczowych nasyconych do nienasyconych. Ważnym elementem w projekcie jest opracowanie nowego produktu na bazie mleka BIO. Gospodarstwa, które zaangażowały się w projekt zajmą się wypasem krów rasy simental, jersey i hf na uszlachetnionych pastwiskach i łąkach. W ramach zadań KPODR uwzględniono działania upowszechnieniowe, promocyjne oraz analizę ekonomiczną. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 4 870 000 zł.

„Dobra cebula” – liderem grupy jest przedsiębiorstwo Agropraktyk, w skład wchodzą również: Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach, KPODR w Minikowie, gospodarstwa rolne. Za cel działania grupy obrano opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej nowej technologii i metody organizacji produkcji cebuli lepszej jakości i większej wartości użytkowej, wykorzystując innowacyjne konstrukcje opracowane specjalnie w tym celu. Mają to być: ścinacz szczypioru i wyorywacz cebuli pracujący przed kołami jezdnymi  agregatu ciągnikowego, siewnik punktowy wysiewający nasiona przy międzyrzędziach o szerokości 15 cm. Do zadań KPODR należy zorganizowanie pokazów terenowych, udział w badaniach, analiza ekonomiczna, działania upowszechnieniowe. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 1 849 000 zł.

„Innowacyjne technologie opasu bydła w fazie wzrostu i fazie finiszu” – liderem grupy jest Łukasz Karmowski, w skład wchodzą: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, KPODR, przedsiębiorstwo Biosynergia.pl, gospodarstwa rolne. Celem działania grupy jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technik odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach oraz zabudowanie modelowej sieci powiązań kooperacyjnych ze zredukowaną rolą pośredników w obrocie cielętami. Wnioskowane dofinansowanie wyniosło 4 833 817 zł.

„Bezpieczna Ferma” – grupa kierowana przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Pozostali członkowie grupy, to: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, KPODR w Minikowie, Zeolitex Sp. z o.o., gospodarstwa rolne. Grupa przyjęła za cel uzyskanie kurcząt brojlerów o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych (zeolitu i haloizytu). KPODR podjął się działań upowszechnieniowych. Wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 2 718 000 zł.

Aktualnie grupy oczekują na wyniki oceny złożonych wniosków.

 

Ponieważ prawdopodobnie w bieżącym roku będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków z tego działania, zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Marcin Skrok

broker do spraw innowacji

tel. 506 392 900

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Skip to content