Program azotanowy w Polsce – nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego – konferencje

Dbałość o środowisko naturalne wobec niepokojących oznak zmiany klimatu zaczyna być obowiązującym standardem. Dotyczy to również rolnictwa mającego duży wpływ na stan środowiska. Jednym ze sposobów mogących zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych jest powstrzymanie przedostawania się do nich związków azotu. Dlatego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje dwie konferencje pt. Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, które odbędą się: 17.10.2019 w Hotelu Podgrodzie, Przydatki Gołaszewskie 3, 87-820 Przydatki Gołaszewskie oraz 18.10.2019 w Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Starorypin Rządowy.

Głównym celem operacji jest podnoszenie świadomości i kształtowania właściwych postaw u rolników i doradców w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu  „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Konferencje mają za zadanie przekazać uczestnikom informacje o najnowszych rozwiązaniach dotyczących ochrony wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko, a także zachęcić do propagowania i wdrażania zasad zrównoważonego rolnictwa. Dwie konferencje odbędą się w dwóch różnych regionach, by zwiększyć zainteresowanie tematyką ochrony wód rolników z innych regionów województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencja w bezpośredni sposób pozwoli na przekazanie wiedzy rolnikom oraz doradcą z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi poprzez wykłady i prezentacje naukowców z UP oraz IUNiG a także organów kontrolujących ARiMR oraz WIOŚ. Rolnicy oraz doradcy rolniczy z województwa Kujawsko-Pomorskiego będą mieli okazje nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami naukowymi oraz pracownikami organów kontrolujących, dzięki czemu będą mogli sprostać wymaganiom wynikającym z nowych regulacji prawnych dotyczących Dyrektywy Azotanowej. Za sprawą operacji zostanie przeszkolonych około 200 rolników z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja 1

Hotel Podgrodzie, Przydatki Gołaszewskie 3, 87-820 Przydatki Gołaszewskie, 17.10.2019 :”Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego

10.00-Otwarcie konferencji- Dyrektor KPODR

10.15-11.15-dr Tamara Jadczyszyn: „Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego-najnowsze rozwiązania dla rolnictwa”

11.15-11.30-pytania, dyskusja

11.30-12.30-dr hab. Renata Gaj: „Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych- właściwe zagospodarowanie nawozów naturalnych”

12.30-12.45-pytania,dyskusja

12.45-13.00-przerwa

13.00-14.00-pracownicy ARiMR oraz WIOŚ: „Zmiany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa) dokumentacja działań, system opłat i kontroli

14.00-14.15-dyskusja,pytania

14.15-14.30- podsumowanie

14.30-15.00-obiad

Konferencja 2

Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Starorypin Rządowy, 18.10.2019 :”Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego”

10.00-Otwarcie konferencji- Dyrektor KPODR

10.15-11.15-dr Tamara Jadczyszyn: „Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego-najnowsze rozwiązania dla rolnictwa”

11.15-11.30-pytania, dyskusja

11.30-12.30-dr hab. Renata Gaj: „Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych- właściwe zagospodarowanie nawozów naturalnych”

12.30-12.45-pytania,dyskusja

12.45-13.00-przerwa

13.00-14.00-pracownicy ARiMR oraz WIOŚ: „Zmiany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa) dokumentacja działań, system opłat i kontroli

14.00-14.15-dyskusja,pytania

14.15-14.30- podsumowanie

14.30-15.00-obiad

Uwaga! Liczba osób ograniczona

Decyduje kolejność zgłoszeń

Aby wziąć udział w konferencji, należy obowiązkowo do 16.10.2019 zgłosić się do organizatora telefonicznie lub sms pod numerem: 723 331- 084

Osoba odpowiedzialna za organizacje i zapisy:
Agnieszka Szczepańska, e-mail: 
agnieszka.szczepanska@kpodr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content