Wspieranie wdrażania innowacji poprzez udział w Grupach Operacyjnych w ramach Działania Współpraca (PROW 2014-2020)

Na potrzeby Działania Współpraca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 tworzone są Grupy Operacyjne Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI). Głównym zadaniem takich grup jest dopracowywanie i wdrażanie innowacji w europejskim rolnictwie i produkcji żywności. W skład grup wchodzą między innymi rolnicy, przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz doradcze. Każda z takich grup funkcjonuje aby zrealizować założony przez siebie cel. Skumulowanym efektem działalności wszystkich grup ma być wzrost poziomu innowacyjności.

            Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego aktywnie wspiera funkcjonowanie grup poprzez czynny udział w nich jako lider lub członek konsorcjum oraz poprzez zadania wykonywane przez brokera innowacji, który funkcjonuje w strukturach Ośrodka. Najstarsze grupy działające przy współudziale KPODR to „Moja Soja” która zakończyła pierwszą operację w ramach działania Współpraca w 2019r., więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.mojasoja.eu/ oraz grupa „Pradawne Ziarno” kończąca realizację pierwszej operacji w 2020 roku. Więcej informacji o tej grupie dostępnych jest na stronie http://www.pradawneziarno.pl/

Ośrodek z Minikowa jest też członkiem czterech grup operacyjnych które otrzymały dofinansowanie  w naborze II w Działaniu Współpraca. Są to:

„Innowacyjne modele współpracy rolników w ramach krótkich łańcuchów dostaw” – grupa operacyjna powstała z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale gospodarstw rolnych zajmującymi się rolniczym handlem detalicznym (15 członków konsorcjum), przedsiębiorstw MLO (3 członków konsorcjum) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W ramach projektu są badane, dostosowywane i wdrażane innowacyjne metody marketingu oraz mechanizmy działania w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://wiejskae-skrzynka.pl/.

„Bezpieczna Ferma” – liderem grupy operacyjnej jest Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Członkami konsorcjum są: Zeolitex Sp. Z o.o. (pomysłodawca projektu), KPODR w Minikowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, hodowcy drobiu. Celem konsorcjum jest takie wykorzystanie kopalin naturalnych (zeolit, haloizyt), by dzięki temu uzyskać kurczęta brojlerów o podwyższonej jakości mięsa oraz lepszej zdrowotności. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stornie http://bezpiecznaferma.pl/

„Innowacyjne technologie opasu bydła w fazie wzrostu i fazie finiszu” – liderem tej grupy EPI jest Łukasz Karmowski, pozostałymi członkami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwo Biosynergia.pl. Grupa założyła zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technik odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach, drugim elementem działania jest zabudowanie modelowej sieci powiązań między gospodarstwami ze zredukowaną rolą pośredników w obrocie cielętami. Dodatkowe informacje o grupie znajdują się na stronie: http://grupawolowina.pl/

„Woda dla Kujaw” – Liderem grupy operacyjnej jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy. W skład konsorcjum wchodzą również: KPODR w Minikowie, gospodarstwa rolne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz. Jak czytamy w opisie założeń konsorcjum, planuje ono opracować i utworzyć innowacyjny w skali regionu i kraju, zintegrowany system monitoringu i prognozowania meteorologicznego dla rolnictwa, wyniki mają posłużyć do operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych, oraz ułatwić i zoptymalizować sterowanie nawodnieniami roślin uprawnych. Jednym z innowacyjnych elementów jest krótkoterminowe (3-5 dniowe) prognozowanie potrzeb nawadniania. Na skutek problemów związanych z aktualną pandemią, grupa czeka na termin podpisania umowy z ARiMR umożliwiającą realizację operacji.

Poza udziałem w powyższych inicjatywach Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa rolniczego jest członkiem w 8 grupach operacyjnych, które złożyły wnioski o dofinasowanie w III konkursie Działania Współpraca i są na etapie oczekiwania na wyniki oceny. Są to: System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny, Gęś Kołudzka Przyzagrodowa, Nowa trawa,  Innowacyjna rzodkiew, Gardena, Innowacyjne sady – innowacje nawodnieniowe w gospodarstwach sadowniczych, Innowacyjne Zielone Mleko, Top cebula.

Na różnym poziomie organizacji jest 9 kolejnych grup z którymi pracuje Ośrodek. Grupy te czekają na kolejne informacje o zasadach, na jakich będzie odbywał się IV nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach działania Współpraca oraz szukają alternatywnych źródeł wsparcia swoich innowacyjnych pomysłów. Wszystkich zainteresowanych utworzeniem swojej grupy operacyjnej i wdrażaniem innowacji zapraszamy do kontaktu.

Marcin Skrok

Broker ds. Innowacji

KPODR Minikowo

Skip to content