ZOSTAŃ EKSPERTEM W RAMACH DZIAŁANIA „WSPÓŁPRACA” – KANDYDACI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI OD 29.06 DO 24.07.2020 r.

Zaproszenie

do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta), których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

‒ nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

‒ tworzenia lub rozwoju:

a) krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.)- zwanego dalej rozporządzeniem nr 1305/2013, lub

b) rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013

‒ dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW PROWADZONY JEST W TERMINIE d 29.06.2020 r. do 24.07.2020 r.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU Wniosku kandydata na eksperta, do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziedziny nauki:

zgodnie z Wykazem dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Wykazem dziedzin” ‒ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Istnieje możliwość wyboru kilku dziedzin w przypadku posiadanych kompetencji, co jednak wymaga złożenia odrębnych Wniosków kandydata na eksperta dla każdej dziedziny.

Do zadań eksperta należeć będzie, w terminie i na zasadach określonych w Umowie ramowej oraz Zasadach wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydanie:

1) wstępnej i ostatecznej opinii eksperckiej – etap oceny operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w szczególności w zakresie:

a) zgodności z kryteriami wyboru, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 – 13 Rozporządzenia

b) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji,

2) opinii eksperckiej – etap rozpatrywania w zakresie:

a) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji, jeżeli taka zasadność nie podlegała ocenie w ramach pkt 1 lit. b,

b) wniosku o zmianę (aneksowanie) umowy o przyznaniu pomocy,

c) wniosku o płatność,

d) ponownego rozpatrzenia sprawy,

e) innych zagadnień wymagających wiedzy eksperckiej.


Zasady wyboru

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada odpowiednie wykształcenie, tj. co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera lub wyższy tytuł naukowy w dziedzinie, określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Wykazem ekspertów”. Uznawane są tytuły naukowe równoważne, w tym uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą;
 5. jest czynna zawodowo i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej 2-letnie (24 miesiące) zatrudnienie w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia Wniosku kandydata na eksperta, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym okres 2 lat nie musi być nieprzerwany, w dziedzinie określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przepisów prawnych – w odniesieniu do działania Współpraca;
 7. deklaruje gotowość wydawania opinii w zakresie działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 8. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na opublikowanie danych osobowych zawartych w Wykazie ekspertów;
 9. nie jest członkiem grupy operacyjnej EPI ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Pożądane jest posiadanie przez kandydata:

–    doświadczenia związanego z uczestnictwem w realizacji projektów innowacyjnych,
–    doświadczenia w opiniowaniu, w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje,
–    publikacji/dorobku naukowego w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje.

Ekspertem nie może zostać osoba, która jest pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zgłoszenie

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu:

Wniosku kandydata na eksperta ‒ stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia wykazu ekspertów, udostępnionych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne.

W przypadku ubiegania się o umieszczenie w Wykazie ekspertów, w ramach więcej niż jednej dziedziny, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne mogą być złożone tylko przy jednym Wniosku kandydata na eksperta – w kolejnych Wnioskach kandydata na eksperta obowiązkowo należy wskazać Wniosek kandydata na eksperta, przy którym zostały załączone te dokumenty.

Zgłoszenia należy składać na adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-822, z dopiskiem Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji.

Kandydat ubiegający się o wpis do Wykazu ekspertów może złożyć Wniosek kandydata na eksperta do Centrali Agencji w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą  – wówczas o terminowości decyduje dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego Agencji.

Uwaga!

Zgłoszenia złożone po terminie, w którym przeprowadzany jest nabór ekspertów oraz zgłoszenia zawierające braki formalne pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Za braki formalne zgłoszenia, o którym mowa powyżej uznane zostanie:

– niewskazanie dziedziny we Wniosku kandydata na eksperta lub wskazanie kilku dziedzin w jednym wniosku,  

– niepodpisanie Wniosku kandydata na eksperta,

– niewypełnienie wszystkich wymaganych pól Kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta,

– niezłożenie albo nie podpisanie załącznika Nr 1 (Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta),

Nr 2 (Oświadczenie), Nr 3 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych) do Wniosku kandydata na eksperta,

– złożenie Wniosku kandydata na eksperta przez pracownika Agencji.

1Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), powinien:

1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,

2) zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.

Informacje dodatkowe:

Ekspert zostanie umieszczony w Wykazie ekspertóww przypadku spełnienia wszystkich obligatoryjnych kryteriów.

Wykaz ekspertów, zostanie umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Zasady naboru ekspertów, pracy ekspertów oraz wynagrodzenia ekspertów uregulowane zostały w dokumentach:

 •  Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób prowadzenia Wykazu ekspertów,
 •  Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 •  Umowa ramowa,
 •  Tabela wynagrodzeń Eksperta za wydanie opinii eksperckiej.

‒ zamieszczonych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przejdź

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl

Uwaga: Eksperci umieszczeni w Wykazie ekspertów 2019 r. którzy zadeklarowali dalszą współpracę w zakresie wydawania opinii eksperckich nie składają nowych aplikacji w zakresie dziedzin, w których zostali wykazani w ww. wykazie.

Wykaz

dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lp.Dziedziny
KIS 1*ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
III.BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNYCH SUPLEMENTÓW DIETY I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO
KIS 2*INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
I.ELEMENTY WSPÓLNE DLA INNOWACJI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO
II.GLEBA I UŻYTKI ROLNE
III.POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
IV.TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ
V.MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE
VI.NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I REGULATORY WZROSTU
VII.PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWALNICTWO
VIII.PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
IX.ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT
KIS 3*WYTWARZANIE PRODUKTÓW
IV.NOWOCZESNE BIOTECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
KIS 4*WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII
IV.OZE
KIS 5*INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO
II.SYSTEMY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
KIS 7*GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY
III.  PRZETWÓRSTWO I PRODUKCJA
IV.ODPADY I ŚCIEKI
KIS 10*INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE
I.TECHNOLOGIE INTERNETU PRZYSZŁOŚCI, TECHNOLOGIE INTERNETU RZECZY, SYSTEMY WBUDOWANE
IV.ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH  SIECIACH
VIII.POZYSKIWANIE GEOINFORMACJI
IX.PRZETWARZANIE, ANALIZOWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ WIZUALIZACJA GEOINFORMACJI 
KIS 12*AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
II.TECHNOLOGIE AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI PROCESÓW
KIS 13*INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE
III.MULTIMEDIA

* Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Skip to content