Informacja na temat realizacji zadań w ramach LPW w 2 kwartale 2021

W II kwartale zrealizowano spotkania z  uczestnikami procesu budowania LPW na terenie 10 powiatów z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.

W kwietniu odbyły się spotkania w wersji online w ramach kolejnej drugiej tury spotkań, podczas których zaprezentowano informacje uzyskane od uczestników na podstawie ankiet dotyczących stanu infrastruktury wodnej oraz zrealizowanych i planowanych inwestycji. Ważną częścią ankiet były  opinie ankietowanych (głównie spółek wodnych i samorządów gminnych) dotyczące problemów w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej oraz propozycje ich rozwiązania. Podczas spotkań online w kwietniu przeprowadzono także wśród uczestników sondaż internetowy w zakresie opinii dotyczących  głównych problemów na terenie powiatu, celów i zakresu działania oraz właściwej dla danego powiatu formy organizacyjnej LPW.

W czerwcu przeprowadzono kolejny, trzeci cykl spotkań na terenie każdego z powiatów uczestniczącego w projekcie z osobistym udziałem przedstawicieli instytucji zainteresowanych gospodarką wodną na terenach wiejskich. W niektórych spotkaniach uczestniczyli także pracownicy samorządów dużych miast takich jak Bydgoszcz i Toruń. Celem spotkań była kontynuacja procesu tworzenia Lokalnego Partnerstwa Wodnego, ale już z bezpośrednim udziałem osób zainteresowanych utworzeniem LPW w powiecie, co pozwoliło  na wdrożenie podejścia warsztatowego. Głównym przedmiotem obrad była analiza zgromadzonych  danych dotyczących powiatu (dane statystyczne, ankiety i sondaże). Efektem tych spotkań było zaplanowanie dalszych prac nad przygotowaniem  Powiatowego Planu Wodnego z udziałem interesariuszy tworzących LPW w powiecie, poprzez powołanie zespołów tematycznych. Utworzono następujące  zespoły pracujące nad opracowaniem treści merytorycznych dotyczących utworzenia LPW i przygotowania Powiatowego Planu Wodnego: I. „Świadomość wodna” – promocja i edukacja; II. Systemowe rozwiązania prawne – propozycje GSW/JST; III. Wsparcie podstawowej działalności spółek wodnych; IV. Działania w zakresie infrastruktury wodnej; V. Współpraca i koordynacja w powiecie.

W końcu czerwca rozpoczęła się realizacja czwartej tury spotkań, podczas której kontynuowano prace w zespołach tematycznych dotyczących kluczowych zagadnień w zakresie zarządzania zasobami wody oraz przeprowadzono analizę SWOT gospodarki wodnej na terenie każdego powiatu. Spotkania te są kontynuowane w lipcu. Efektem tych spotkań jest przyjęcie przez uczestników wstępnych ustaleń dotyczących LPW i treści PPW. W ramach przygotowań  do kolejnej piątej rundy spotkań, które zaplanowano na jesieni 2021 roku, uczestnikom przekazano wariantowe propozycje dotyczące rozwiązań organizacyjnych LPW.

Skip to content