Nabór wniosków TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach działania Współpraca na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) osobiście albo przez upoważnioną osobę, lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej
do 31 stycznia 2022 roku.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:
325 000 zł – w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
280 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Środki można przeznaczyć m.in. na:
– zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń*, w tym środków transportu,
– zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych, np. sklep internetowy, aplikacja na telefon,
– zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,
– odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
– zakupu środków produkcji,
– kosztów bieżących, np.: promocja i funkcjonowanie grupy.

*z dofinansowania wyłączony jest zakup maszyn i urządzeń do produkcji pierwotnej.

Warunki:
– Grupa operacyjna musi składać się z przynajmniej 5 rolników,

  1. a) każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy i spełnią wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:
  • w ramach dostaw bezpośrednich lub
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
  • wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

– grupy ubiegające się o wsparcie, mają obowiązek wskazać jakiego konkretnego produktu lub grupy produktów wymienionego w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, operacja dotyczy (przynajmniej 3),
– należy opracować i przedłożyć Agencji m. in. plan działania grupy operacyjnej, uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy,
– przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej,
– w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej grupa operacyjna zobowiązana jest prowadzić i aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399 oraz z 2021 r. poz. 2130).

Pomocy w tworzeniu grupy i ubieganiu się o wsparcie udziela broker innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie:
Wioleta Lorenc, tel. 667 662 837, e-mail: wioleta.lorenc@kpodr.pl

Skip to content