Grudniowe wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie  EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.

Bieżący numer poświęcony jest tematyce gleby, a w nim m.in. następujące informacje:

 • Metody uprawy strip-till and strip-plant w celu poprawy żyzności gleby – niemiecka grupa operacyjna BioStripPlant testuje wykorzystanie metod uprawy strip-till and strip-plant w celu poprawy żyzności gleb w ekologicznym ogrodnictwie towarowym. W ramach tego projektu prowadzone są próby łączenia tych technik z innymi praktykami organicznymi i ekologicznymi oraz dostosowywania metod do warunków regionalnych.
 • Nowe maszyny do ochrony gleby w produkcji roślin uprawnych – włoska grupa operacyjna AGRIBIOCONS eksperymentuje z technikami wspomagającymi zdrowie gleby w produkcji roślin uprawnych przeznaczonych na paszę dla drobiu. Projekt ten ma na celu zachowanie i poprawę właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych gleb poprzez przetestowanie metod ochrony i ulepszania gleb w systemie rolnictwa ekologicznego, wprowadzenie innowacyjnych maszyn do ekologicznego siewu i upraw międzyplonowych.
 • Ochrona naszych gleb – strona internetowa poświęcona zdrowiu gleby podsumowuje działania sieci EU CAP dotyczące zdrowia gleby – od grup fokusowych i projektów EIP-AGRI po wydarzenia i inspirujące przykłady.
 • Wyzwanie AGRI: Cyfrowe narzędzia do zarządzania składnikami odżywczymi  – film o wyzwaniach na obszarach wiejskich dotyczący narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami odżywczymi na przykładzie gospodarstwa Karin Devyver.
 • EJP Gleba – Doroczne Dni Nauki 2022 – European Joint Program on Soil (EJP Soil) organizuje dwa doroczne Dni Nauki, które będą otwarte dla szerokiego grona odbiorców w Niemczech, w tygodniu od 12 do 16 czerwca 2023 r.
 • Rozwiązania oparte na przyrodzie do zarządzania glebą – NBSOIL (Nature Based Solutions for Soil Management) to nowy projekt finansowany w ramach programu pracy Horizon Europe Soil Mission 2021. Będzie on promował wiedzę i doradztwo na temat rozwiązań opartych na naturze, wspierać żywe laboratoria na ten temat, promować technologię monitorowania i mapowania gleby, organizować szkolenia i wiele więcej.
 • Holistyczne praktyki zarządzania glebą w Czechach – w ramach projektu SIEUSOIL, programu Horyzont 2020, dotyczącego zrównoważonych i holistycznych praktyk gospodarowania glebą, prowadzono szereg pilotażowych lokalizacji w UE i Chinach. Dwa pilotaże odbyły się w Czechach, jeden dotyczył dużej zmienności gleby w badanym obszarze, wysokiego ryzyka erozji wodnej i zanieczyszczenia wód gruntowych, a drugi poprawy retencji wody i zwiększenia zawartości materii organicznej.
 • Zrównoważone zarządzanie glebą przez następne pokolenie rolników – „Praktyka w terenie” to rumuński projekt mający na celu informowanie rolników i studentów uniwersytetów rolniczych i szkół średnich o zrównoważonym gospodarowaniu glebą w rolnictwie. W ramach projektu badane są działania, które rolnik może podjąć, aby mieć zdrową glebę, oraz krajowe i europejskie polityki, które to wspierają.
 • System kredytów węglowych dla torfowisk – aby odblokować nowe fundusze sektora prywatnego na ponowne nawadnianie, odbudowę i zrównoważone zarządzanie torfowiskami poprzez „uprawę węgla”, w ramach projektu Carbon Connects opublikowano wytyczne dla decydentów, władz publicznych, stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych, które określają podstawy i metodologię systemu kredytów węglowych mających zastosowanie do torfowisk w północno-zachodniej Europie.
 • Przewodnik po możliwościach finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” – zaproszenia 2023 – opublikowano oficjalny program prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024, który obejmuje ponad 100 tematów istotnych dla badań i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Nowa broszura zawiera m.in. szczegółowe informacje na temat misji UE „Umowa dotycząca gleby dla Europy”.
 • Misja UE „A Soil Dead for Europe” – zaproszenia 2023 – w ramach misji UE program „Horyzont Europa” sfinansuje utworzenie 100 żywych laboratoriów i „latarni morskich”, aby przewodzić przemianie w kierunku zdrowych gleb. Właśnie opublikowano zaproszenie do naboru wniosków 2023.
 • Nagroda za zarządzanie gruntami i glebą – zapraszając rolników, właścicieli ziemskich, zarządców gruntów, grupy rolników,  Europejska Organizacja Właścicieli Gruntów (ELO) ogłosiła nagrodę za zarządzanie gruntami i glebą na lata 2022/2023. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 15 stycznia 2023 r. Nagroda promuje praktyki użytkowania gruntów i zarządzania glebą, które zmniejszają zagrożenia glebowe, tj. degradację gleby, erozję, redukcję zawartości materii organicznej.

 


Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

Skip to content