Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich – cykl szkoleń


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń nt.
w ramach operacji pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Celem spotkań/szkoleń jest identyfikacja lokalnych problemów związanych racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody i małą wodną infrastrukturą oraz wyznaczeni głównych działań  planu pracy  Lokalnego Partnerstwa Wodnego w 2023 r. Na spotkaniach będziemy się zastanawiać  jakie  podjąć  działania na rzecz gospodarowania wodą, dzielić się doświadczeniem, wyznaczać kierunki interwencji.
Ponadto ważnym elementem naszych spotkań jest ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na realizacje inwestycji wodnych oraz uaktualnienie Powiatowych Planów Wodnych z szczególnym uwzględnieniem inwestycji priorytetowych z zakresu gospodarowania wodą na terenie powiatu.
Zapraszamy zainteresowanych problemami związanymi z gospodarką wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich na spotkania w godz. 10:00-13:00.

Programy szkoleń jest ustalany indywidualnie zgodnie z wcześniej zgłoszonymi potrzebami danego powiatu.

Ramowy program szkolenia

10.00 – 13.00

Otwarcie szkolenia, przywitanie zebranych członków oraz zaproszonych gości.

Przedstawienie porządku szkolenia.

Bieżące możliwości pozyskania funduszy na inwestycje wodne, działania spółek wodnych i JST.

Określenie planu pracy i głównych działań Lokalnego Partnerstw Wodnego powiatu do zrealizowania w 2023 roku.

Partnerska współpraca w lokalnym środowisku.

Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski

Podsumowanie spotkania, zakończenie

 

 

Harmonogram szkoleń Lokalnych Partnerstw Wodnych – do pobrania:
Terminy spotkań w powiatach

Osoba do kontaktu:
Anna Czajkowska
e-mail: anna.czajkowska@kpodr.pl

tel. 52 367 236, 723 692 586

Skip to content